ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (35 Δ.Ω.)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD 2D (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ) (20 Δ.Ω.)

WEB DESIGNER (20 Δ.Ω.)

Ε-COMMERCE CONSULTANT (35 Δ.Ω.)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (17 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (25 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (35 Δ.Ω.)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ RECEPTIONIST (30 Δ.Ω.)

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (25 Δ.Ω.)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ RECEPTIONIST (30 Δ.Ω.)

Ε-COMMERCE CONSULTANT (35 Δ.Ω.)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) (24 Δ.Ω.)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (35 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (35 Δ.Ω.)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD 2D (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ) (20 Δ.Ω.)

WEB DESIGNER (20 Δ.Ω.)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (17 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (25 Δ.Ω.)

Μάθημα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (35 Δ.Ω.)

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι να παρέχει τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση της γραμματειακής υποστήριξης στελεχών που υποστηρίζουν τα μεσαία στελέχη ή/και επιχειρηματίες Οργανισμών, Επιχειρήσεων, κ.λπ.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το μάθημα μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο επάγγελμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική γλώσσα, τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 και να έχουν τις βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στην περίπτωση αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι απαραίτητο να έουν προϋπηρεσία 2 ετών ως υπάλληλοι γραφείου ή σε άλλη σχετική θέση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ενότητες
1. ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
1.1. Κώδικας αρχών ηθικής και δεοντολογίας επαγγέλματος (εμπιστευτικότητα, συνεργασία, κ.λπ.)

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
2.1. Υποχρεώσεις επιχειρηματικής μονάδας σε κάλυψη απαιτήσεων χωροταξικού σχεδιασμού γραμματείας
2.2. Υποχρεώσεις επιχειρηματικής μονάδας σε κάλυψη απαιτήσεων εξοπλισμού και λογισμικού γραμματείας
2.3. Οργάνωση εργασιών γραμματείας
2.3.1. Περιγραφή και προδιαγραφές θέσης (περιγραφή, απαιτήσεις σε γενικές γνώσεις, επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες
2.3.2. Διάκριση εργασιών γραμματειακής διοικητικής υποστήριξης (κύριες εργασίες, αρχειοθέτηση, συσκέψεις, δημόσιες σχέσεις και εκδηλώσεις, λήψη αποφάσεων, βοηθητικές εργασίες, κ.λπ.)

3. MANAGEMENT ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
3.1. Κορμός αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων Στελέχους εποπτείας Επιχειρηματικής Μονάδας, στα πλαίσια του σύγχρονου «Ανοιχτού Δημιουργικού Management» και ο ρόλος ενεργού συμμετοχής και δέσμευσης Certified Professional Secretaries σε διάφορα θέματα
3.2. Μεθοδολογία ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε Certified Professional Secretaries, στα πλαίσια του ανωτέρω προτύπου και σε ότι αφορά: ορισμό αρμοδιοτήτων, εξουσιοδότηση, περιοχή ευθύνης, καθορισμό προτύπων ποσότητας / ποιότητας έργου και χρόνου υλοποίησης αυτού, κίνητρα και συμφωνία επίτευξης στόχων
3.3. Καλλιέργεια πνεύματος ομαδικότητας στην εργασία για δημιουργία κλίματος εργασιακής και προσωπικής ικανοποίησης με οπτική επιτυχίας

4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ CERTIFIED PROFESSIONAL SECRETARIES
4.1. Έλεγχος εργασιών γραμματειακής διοικητικής υποστήριξης
4.2. Ευθύνες Certified Professional Secretaries
4.3. Λογοδοσία Certified Professional Secretaries

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 35 Δ.Ω., οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο θεωρία όσο και πρακτική άσκηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν το πιστοποιητικό CERTIFIED PROFESSIONAL SECRETARIES.