ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (35 Δ.Ω.)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD 2D (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ) (20 Δ.Ω.)

WEB DESIGNER (20 Δ.Ω.)

Ε-COMMERCE CONSULTANT (35 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (25 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (35 Δ.Ω.)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ RECEPTIONIST (30 Δ.Ω.)

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (25 Δ.Ω.)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ RECEPTIONIST (30 Δ.Ω.)

Ε-COMMERCE CONSULTANT (35 Δ.Ω.)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) (24 Δ.Ω.)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (35 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (35 Δ.Ω.)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD 2D (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ) (20 Δ.Ω.)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (35 Δ.Ω.)

WEB DESIGNER (20 Δ.Ω.)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (17 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (25 Δ.Ω.)

Μάθημα

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (17 Δ.Ω.)

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στα άτομα που επιθυμούν να εργαστούν σε μονάδα που σχετίζεται με τρόφιμα (εταιρεία παραγωγής τροφίμων, τουριστική επιχείρηση, μονάδες μαζικής εστίασης, κ.λπ.), ώστε να τα χειρίζεται με ασφάλεια σε οποιοδήποτε στάδιο της τροφικής αλυσίδας και αν εργάζονται (παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση, πώληση).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν:
• απόφοιτοι γενικού λυκείου
• απόφοιτοι τεχνικού λυκείου και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με κατεύθυνση που σχετίζεται με τα τρόφιμα ή την υγεία
• απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ που δεν σχετίζονται με τον κλάδο των τροφίμων (γιατί σε αυτή την περίπτωση θα διαθέτουν τις συγκεκριμένες γνώσεις).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ενότητες
1. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1.1. Μικροβιακοί κίνδυνοι
1.2. Χημικοί κίνδυνοι
1.3. Φυσικοί κίνδυνοι

2. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΑ

3. ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3.1. Ατομική υγεία των χειριστών
3.2. Τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής από τους χειριστές
3.3. Επιμολύνσεις τροφίμων από τους χειριστές
3.4. Σωστό πλύσιμο και απολύμανση των χεριών

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
4.1. Ορισμός καθαρισμού, απολύμανσης, αποστείρωσης
4.2. Μέσα καθαρισμού και απολύμανσης
4.3. Εφαρμογή προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης

5. ΝΕΡΟ
5.1. Πόσιμο νερό
5.2. Πάγος
5.3. Ατμός
5.4. Μη πόσιμο νερό

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
6.1. Ορθός χειρισμός απορριμμάτων
6.2. Ανακύκλωση

7. ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ
7.1. Είδη ξενιστών
7.2. Εφαρμογή προγράμματος μυοκτονίας-απεντόμωσης (πρόληψη-αντιμετώπιση)

8. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Α΄ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
8.1. Απαιτήσεις για σωστή παραλαβή
8.2. Θερμομέτρηση προϊόντων και βαθμονόμηση-διακρίβωση θερμομέτρων

9. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Α’ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
9.1. Ορθή αποθηκευτική πρακτική
9.2. Ειδικές συνθήκες αποθήκευσης
9.1.1. Ξηρά αποθήκευση
9.1.2. Αποθήκευση υπό ψύξη
9.1.3. Αποθήκευση στην κατάψυξη

10. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
10.1. Εφαρμογή κανόνων υγιεινής κατά την προετοιμασία των τροφίμων
10.2. Εφαρμογή κανόνων υγιεινής κατά την επεξεργασία των τροφίμων

11. ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
11.1. Θερμοκρασία συντήρησης των τροφίμων
11.1.1. Στο περιβάλλον
11.1.2. Σε ψύξη
11.1.3. Σε κατάψυξη
11.2. Ορθοί χειρισμοί κατά το κρύωμα των τροφίμων
11.3. Ορθοί χειρισμοί κατά την αναθέρμανση των τροφίμων
11.4. Ορθοί χειρισμοί κατά το σερβίρισμα από τους χειριστές
11.5. Έκθεση των τροφίμων
11.6. Πώληση
11.6.1. Λιανική πώληση
11.6.2. Πώληση σε Super Market
11.6.3. Κυλικεία
11.6.4. Λαϊκές αγορές

12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
12.1. Ορθοί χειρισμοί κατά την αποθήκευση των τροφίμων
12.2. Ορθοί χειρισμοί κατά την εσωτερική διακίνηση και προετοιμασία παραγγελιών
12.3. Ορθοί χειρισμοί κατά την φόρτωση των τροφίμων
12.4. Ορθοί χειρισμοί κατά την εκφόρτωση των τροφίμων
12.5. Ορθοί χειρισμοί κατά τη μεταφορά και διανομή των τροφίμων

13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
13.1. Νομικές υποχρεώσεις
12.1.1. Βιβλιάριο υγείας χειριστή τροφίμων
12.1.2. Κατάρτιση στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων
13.2. Ηθική ευθύνη
14. ISO 22000 – HACCP
14.1. Βασικές αρχές του HACCP
14.2. Παρακολούθηση και τήρηση των διαδικασιών του συστήματος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 17 Δ.Ω..

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και σπουδές σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν το πιστοποιητικό CERTIFIED MAKING SAFE FOOD HANDLER.