Μάθημα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD 2D (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ) (20 Δ.Ω.)

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του σεμιναρίου Autocad είναι η εισαγωγή στη σχεδίαση σε 2 διαστάσεις με τη χρήση του προγράμματος, έτσι ώστε ένας αρχάριος να εξοικειωθεί με τις βασικές εντολές και να μπορέσει από την αρχή να αποδώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με όλες τις πληροφορίες μέχρι την τελική εκτύπωση.

ΣΤΟΧΟΣ: Ο στόχος του προγράμματος, είναι η εκμάθηση της χρήσης της εφαρμογής σε βασικό επίπεδο, έτσι ώστε κατά την ολοκλήρωσή του, ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να:
σχεδιάσει σε δύο διαστάσεις κάνοντας χρήση των αντικειμένων, όπως είναι γραμμές, κύκλοι, τόξα κ.ά.
1. οργανώσει την πληροφορία του σχεδίου σε στρώσεις (layers)
2. εισάγει και ρυθμίζει διαγραμμίσεις
3. οργανώσει τα δεδομένα του σε ομάδες, όπως είναι τα Μπλοκ
4. ρυθμίσει τύπους διαστάσεων, σημείων κειμένων κ.ά.
5. ολοκληρώσει τα τεχνικά σχέδια με στοιχεία τεκμηρίωσης (κείμενα, διαστάσεις κ.ά.)
6. εκτυπώσει τα σχέδια, οργανώνοντας τις σελίδες εκτύπωσης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: To πρόγραμμα απευθύνονται σε όλες τις ειδικότητες μηχανικών και σχεδιαστών, αρχάριους, αλλά και προχωρημένους, που δημιουργούν τεχνικά σχέδια (φοιτητές ή άνεργοι απόφοιτοι αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, ναυπηγοί, μεταλλειολόγοι, κ.λπ., αλλά και διακοσμητές, σχεδιαστές, γραφίστες έργων υποδομής, δομικών έργων, τεχνολόγοι, βιομηχανικοί σχεδιαστές συντήρησης ή διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς/κειμηλίων), επιπέδου Ι.Ε.Κ., Α.Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι., Πολυτεχνείου) και θέλουν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους με ένα έγκυρο πιστοποιητικό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

1. Οι βασικές αρχές σχεδίασης με το autocad

2. Οργάνωση της εργασίας στο autocad

3. Διαχείριση στρώσεων/επιπέδων (layers/levels)

4. Βασικές εντολές διαχείρισης οθόνης και σχεδίασης (zoom, Pan, Point Ddptype,Line, Circle, Arc)

5. Βασικές εντολές επεξεργασίας (Select, Getsel, Erase, Copy, Offset, Move, Trim, Extrim, Extend, Change, Properties, Lengthen)

6. Εντολές μετρήσεων, λήψης πληροφοριών

7. Υπομνήματα (κείμενο και διαστάσεις – Text and Dimensions)

8. Διαχείριση μπλοκ (βασική γνώση) / κελυφών (Block/Cells)

9. Διαχείριση και επιλογές εκτύπωσης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 20 Δ.Ω., από τις οποίες μεγάλο ποσοστό καλύπτει η πρακτική άσκηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και σπουδές σχετικές με το
αντικείμενο κατάρτισης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν πιστοποιητικό CERTIFIED COMPUTER AIDED DESIGNER (AUTOCAD 2D) σε εγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο.