Μάθημα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (35 Δ.Ω.)

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία και συντήρηση μικρών μονάδων επεξεργασίας λυμάτων σε τεχνικούς, αλλά και σε όσους θέλουν να δουλέψουν ως τεχνικοί σε τέτοιες εγκαταστάσεις.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους που επιθυμούν να λάβουν γνώσεις ή να εμβαθύνουν σε θέματα επεξεργασίας λυμάτων, επίδρασης των διαφόρων παραμέτρων στη λειτουργία των βιολογικών σταθμών, στη συλλογή δειγμάτων λύματος και στις μετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτών, καθώς και σε θέματα λειτουργίας ενός μικρού βιολογικού σταθμού. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι γενικού λυκείου ή δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τεχνολογικής κατεύθυνσης με γνώσεις Χημείας, καθώς και απόφοιτοι ΑΕΙ-ΑΤΕΙ που να προέρχονται από μία από τις προαναφερόμενες χαμηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης. Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν γνώση αγγλικών επιπέδου Β2.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ενότητες
1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
1.1. Βασικές έννοιες (ορισμοί) για την επεξεργασία των λυμάτων
1.2. Ποσοτικά και Ποιοτικά στοιχεία των λυμάτων
1.3. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των λυμάτων
1.4. Έργα εισόδου των λυμάτων
1.5. Συστήματα αερισμού
1.6. Δεξαμενές τελικής καθίζησης
1.7. Δεξαμενή επαφής χλωρίου
1.8. Απολύμανση με υπεριώδη Ακτινοβολία
1.9. Τριτοβάθμια Επεξεργασία λυμάτων

2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
2.1. Στοιχεία Μικροβιολογίας
2.2. Ρυθμός Κατανάλωσης Οξυγόνου
2.3. Έλεγχος απόδοσης απομάκρυνσης οργανικών και αιωρουμένων στερεών

3. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
3.1. Δειγματοληψίες και αναλύσεις γενικά
3.2. Μέθοδοι Δειγματοληψίας
3.3. Οργάνωση ενός εργαστηρίου για τον έλεγχο του Βιολογικού σταθμού
3.4. Περιγραφή Βασικών αναλύσεων
3.5. Δοκιμή καθίζησης ανάμικτου υγρού
3.6. Βασικός Εξοπλισμός για την μέτρηση βιοχημικών παραμέτρων μικρού-μεσαίου βιολογικού σταθμού

4. ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
4.1. Ξεκίνημα της λειτουργίας ενός μικρού βιολογικού σταθμού
4.2. Διαδικασίες για το ξεκίνημα της εγκατάστασης
4.3. Γενικές αρχές για τον έλεγχο της λειτουργίας

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
5.1. Συστήματα Διαχείρισης αέρα
5.2. Δεξαμενές τελικής καθίζησης και εξοπλισμός
5.3. Άμεση Επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης και Συντήρηση-Επισκευή
5.4. Πρόσθετες οδηγίες για την ασφάλεια του χειριστή-Συντηρητή

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 35 Δ.Ω.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν το πιστοποιητικό CERTIFIED WASTEWATER TREATMENT PLANTS TECHNICIAN.