ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (35 Δ.Ω.)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD 2D (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ) (20 Δ.Ω.)

WEB DESIGNER (20 Δ.Ω.)

Ε-COMMERCE CONSULTANT (35 Δ.Ω.)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (17 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (25 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (35 Δ.Ω.)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ RECEPTIONIST (30 Δ.Ω.)

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (25 Δ.Ω.)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ RECEPTIONIST (30 Δ.Ω.)

Ε-COMMERCE CONSULTANT (35 Δ.Ω.)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (35 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (35 Δ.Ω.)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD 2D (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ) (20 Δ.Ω.)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (35 Δ.Ω.)

WEB DESIGNER (20 Δ.Ω.)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (17 Δ.Ω.)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (25 Δ.Ω.)

Μάθημα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) (24 Δ.Ω.)

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή των απαραίτητων βασικών γνώσεων σχετικά με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και τη χρήση τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που προτίθεται να δραστηριοποιηθεί στο αντικείμενο των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και των εφαρμογών της γεωπληροφορικής. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ή φοιτητές στα 2 τελευταία έτη των σπουδών τους στις παρακάτω ειδικότητες: αγρονόμοι, τοπογράφοι μηχανικοί, μηχανικοί περιβάλλοντος, πολεοδόμοι, χωροτάκτες, γεωπόνοι, γεωλόγοι, δασολόγοι, γεωγράφοι, περιβαλλοντολόγοι, βιολόγοι. Επιπλέον, μπορούν να παρακολουθήσουν πτυχιούχοι ή φοιτητές (στα 2 τελευταία έτη των σπουδών τους) πληροφορικής & γεωπληροφορικής, καθώς και επόπτες περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ενότητες
1. Εισαγωγή στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
1.1. Ορισμοί
1.2. ΓΣΠ και Πληροφοριακά Συστήματα
1.3. Γεωπληροφορική, Γεωεπιστήμες και ΓΣΠ
1.4. Η εξέλιξη των ΓΣΠ
1.5. Στοιχεία ενός ΓΣΠ
1.6. Ιδιαιτερότητες χωρικών δεδομένων
1.7. Προσεγγίσεις στα ΓΣΠ
1.8. Κοινωνικός χώρος Ενδεικτικές εφαρμογές των ΓΣΠ

2. Χάρτες και Προβολικά Συστήματα
2.1. Η έννοια του χάρτη
2.2. Κατηγοριοποίηση και χρήση χαρτών
2.3. Καρτεσιανές και γεωγραφικές συντεταγμένες
2.4. Κλίμακα χάρτη
2.5. Το σχήμα της γης: Μοντέλα ελλειψοειδούς, γεωειδούς
2.6. Προβολές χαρτών
2.7. Διαδικασίες δημιουργίας χάρτη

3. Ψηφιακή αναπαράσταση και οργάνωση χωρικών δεδομένων
3.1. Εννοιολογικός, λογικός, φυσικός σχεδιασμός σε ένα ΓΣΠ
3.2. Αναπαράσταση του γεωγραφικού χώρου
3.3. Αναπαράσταση Διακριτών αντικειμένων και συνεχών πεδίων στον υπολογιστή
3.4. Τοπολογία χωρικών δεδομένων
3.5. Κυριότερες μορφές οργάνωσης χωρικών δεδομένων

4. Συλλογή χωρικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ
4.1. Πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές χωρικών δεδομένων
4.2. Μετατροπή υπαρχόντων δεδομένων
4.3. Περιγραφικά χαρακτηριστικά (attributes)
4.4. Έννοια της διαλειτουργικότητας χωρικών δεδομένων (ΕΥΓΕΠ, INSPIRE)

5. Γεωγραφικές βάσεις δεδομένων
5.1. Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS)
5.2. Τύποι συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων
5.3. Γεωγραφικές επεκτάσεις DBMS
5.4. Αποθήκευση χωρικών δεδομένων σε πίνακες
5.5. Γλώσσα SQL
5.6. Τύποι Γεωγραφικών δεδομένων και λειτουργίες
5.7. Σχεδιασμός Γεωγραφικής Βάσης
5.8. Δημιουργία Τοπολογίας
5.9. Χωρικά Ευρετήρια (Spatial indexes)
5.10. Μεταδεδομένα (Metadata)

6. Διαχείριση Χωρικών δεδομένων
6.1. Λογισμικά και διαχείριση
6.2. Η έννοια του επιπέδου πληροφορίας
6.3. Διαχείριση Γεωμετρικών αντικειμένων (geometry)
6.4. Διαχείριση περιγραφικών χαρακτηριστικών (attributes)
6.5. Βασικές επεξεργασίες διανυσματικών δεδομένων

7. Χωρική Ανάλυση
7.1. Έννοια Χωρικής Ανάλυσης
7.2. Αλληλεπίθεση θεματικών επιπέδων (Overlay)
7.3. Εντοπισμός Θέσης
7.4. Ανάλυση δικτύων (Network Analysis)
7.5. Διαδικασίες επίλυσης χωρικού προβλήματος

8. Χαρτογραφία και ΓΣΠ (Χαρτοσύνθεση)
8.1. Κύρια στοιχεία θεματικού χάρτη
8.2. Κύριες κατηγορίες θεματικών χαρτών
8.3. Ψυχολογία χρώματος
8.4. Χρωματικά μοντέλα (RGB,HSV,CMYK)
8.5. Δημιουργία συμβόλων
8.6. Ποιοτικά/ποσοτικά/αριθμητικά φαινόμενα και μέθοδοι αναπαράστασής τους
8.7. Απεικόνιση χαρτών με διάφορες μεθόδους ταξινόμησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 24 Δ.Ω.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν το πιστοποιητικό CERTIFIED IN BASIC PRINCIPLES OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS.